สรุปเหรียญรางวัล
จังหวัดแพร่

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวมกิจกรรม

1

1

4

8

2

2

0

12

รายละเอียดผลการแข่งขัน