สรุปเหรียญรางวัล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวมกิจกรรม

0

1

1

2

2

1

0

5

รายละเอียดผลการแข่งขัน